We care!

Compliance

Compliance означава спазване на законовите и вътрешните фирмени разпоредби. Ние осъществяваме нашата търговска дейност в съответствие със законите, нашия Code of Conduct и други вътрешни указания и инструкции. За нас Compliance е неразделна част от нашата обществена и социална отговорност.


Указанията във връзка с Compliance, залегнали в нашия Code of Conduct, се допълват от нашата система с указания „We Care“. Работниците и служителите, търговските партньори, а също и трети лица трябва да избягват неправомерно поведение – най-вече в сферите икономическа престъпност, корупция, защита на работниците, защита на данните и околната среда.


We care ➔

Контакт