Условия за ползване

I. Общи условия за ползване на уебсайтовете на групата WALTER GROUP

(1) Предмет на тези условия за ползване е ползването на предоставените от WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG и свързаните с него предприятия от концерна (наречени по-нататък „група WALTER GROUP“) уебсайтове (наречени по-нататък „уебсайт“).

(2) Тази страница съдържа общите условия за ползване на уебсайта. Чрез извикване или ползване на уебсайта (наречени по-нататък „ползване“) всички потребители и посетители (наречени по-нататък „потребител“) признават валидността на общите условия за ползване. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време по свое усмотрение.

(3) Алтернатива за регистрирани потребители:
Чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“ потребителят изразява съгласие, че условията за ползване на уебсайта са задължителни за потребителя. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя настоящото изискване за ползване по свое усмотрение. Потребителят трябва още веднъж да даде съгласие с променените изисквания за позване, както е описано по-горе, чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“, за да може да продължи да ползва услугите на групата WALTER GROUP.

(4) На уебсайта групата WALTER GROUP предлага отнасяща се до бранша и предприятието информация за клиенти, транспортни партньори и кандидатстващи за работа. Отделни услуги (напр. LOADS TODAY, клиентски портал CONNECT) са достъпни само за регистрирани потребители.

(5) Групата WALTER GROUP има право да спира напълно или частично уебсайта и да променя съдържанието, респ. обслужването по свое усмотрение. Групата WALTER GROUP не дава гаранция за непрекъсната достъпност на уебсайта на групата WALTER GROUP. Претенции по отношение ползването или поддържането на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат да бъдат предявявани.
(1) Цялото съдържание на уебсайта (илюстрации, текстове, формулировки, марки, снимки, видеоклипове, графики) са интелектуална собственост на групата WALTER GROUP или нейните договорни партньори. Ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP не дава на потребителя никакви лицензни или други права за ползване по отношение на намиращите се на уебсайта права (напр. защитени търговски права, авторско право и сродни защитени права и т.н.). Марки, дизайн, снимки, текстове, части от текстове и други съдържания на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат нито да се променят, копират, размножават, използват, допълват, нито да се употребяват по друг начин без предварително писмено съгласие на групата WALTER GROUP. Изключение от това представляват размножаването, обработката или използването на изрично предложени за употреба материали.
(1) WALTER GROUP носи отговорност за евентуални щети, които могат да бъдат причинени на потребителя от ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP, само при умисъл или груба небрежност.

(2) Групата WALTER GROUP не носи никаква отговорност за претърпени от потребителя щети или загуби били те преки или непреки, непосредствени или косвени, независимо от това, дали възникват от договора, правото на обезщетение или по друга причина, ако същите спадат към една от следните категории::

(i) Пропуснати ползи и косвени щети
(ii) Случайни загуби и пропуснати ползи
(iii) Пропуснати възможности за бизнес
(iv) Накърняване на реномето и загуба на данни

(3) Групата WALTER GROUP е положила всички възможни усилия, за да гарантира, че предоставената на уебсайта на групата WALTER GROUP информация към момента на публикуването ѝ е достоверна и пълна. Групата WALTER GROUP не дава обещания и не поема отговорност или гаранции за предоставената на уебсайта информация, като напр. файлове за изтегляне, предлагани от трети страни услуги, външни линкове или други съдържания, използвани пряко, или непряко от уебсайта на групата WALTER GROUP или такива, които могат да се извикат от този уебсайт. Освен това групата WALTER GROUP си запазва правото да прави промени или допълнения на предоставената информация без предварително предизвестие.

(4) Групата WALTER GROUP не носи отговорност за щети, възникнали поради неправилна употреба или поради злоупотреба на потребителския акаунт от страна на самия потребител, поради злоупотреба или загуба на идентификационните характеристики или на запаметените от потребителя дании.
(1) Групата WALTER GROUP полага усилия да осигурява постоянната работа и достъпа до уебсайта – съответно според наличните технически, икономически, фирмени и организационни възможности.

(2) Групата WALTER GROUP не поема отговорност или гаранция, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или неговите съдържания ще бъдат непрекъснато или изобщо на разположение, че не съдържат грешки или че ще се отстраняват грешки, още по-малко и за това, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или помощните средства не съдържат вируси или други опасни компоненти. Групата WALTER GROUP изключва изрично всякаква отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от предоставянето на уебсайта на групата WALTER GROUP или помощните средства, доколкото това е разрешено от закона.

(3) За периоди, в които поради технически или други проблеми няма достъп, групата WALTER GROUP не поема отговорност.
Уебсайтът на групата WALTER GROUP съдържа външни линкове, водещи до уебсайтове на трети страни. Групата WALTER GROUP няма влияние върху разполагаемост, качество и съдържание на външните уебсайтове, към които са дадени линкове, и не поема отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които нарушават действащото право или под някаква друга форма причиняват щета на потребителите.
Уебсайтът включва някои SSL SwissSign сертификати. SSL сертификатите от SwissSign включват не само ефективно криптиране на данните на потребителите по време на предаването им към уеб сървъра, но и идентификацията на доставчика (WALTER GROUP), а така също и удостоверяват автентичността на сайта, за да го предпазват от фишинг.

Потребителят декларира, че се е запознал с общите разпоредби на SwissSign Gold CP / CPS (repository.swisssign.com) и потребителското споразумение на Gold SwissSign с крайния клиент (repository.swisssign.com), и че е прочел и е съгласен с тях. WALTER GROUP не носи никаква отговорност към потребителя във връзка с използването на SSL сертификат.

(1) Отделни услуги (напр. LOADS TODAY, клиентски портал CONNECT) са достъпни само за регистрирани потребители. След регистрация и проверка от групата WALTER GROUP потребителят получава парола, позволяваща достъп до потребителския акаунт.

(2) Потребителят отговаря за опазването на поверителността на паролата и евентуално на други налични данни, както и за всички дейности, свързани с потребителския акаунт. За всички непозволени ползвания на потребителския акаунт или други нарушения на сигурността трябва да се съобщи незабавно на групата WALTER GROUP. Регистрацията на потребителския акаунт респ. записването за получаване на абонамент е обвързано с партньорския номер на потребителя. Потребителят не е оправомощен да разкрива или предоставя партньорския номер или паролата на разположение на други лица. Всяко разкриване на партньорския номер и/или на паролата от потребителя може да доведе до закриване на потребителския акаунт респ. преустановяване на абонамента.

(3) Данни, съдържания и информация, известни на потребителя въз основа на неговия потребителски акаунт, не трябва да се предават на неупълномощени трети страни.

(4) Групата WALTER GROUP си запазва правото, без посочване на причина, да разреши или отхвърли регистрацията или записването за абонамента услуга. Освен това групата WALTER GROUP има право, без посочване на причина, да блокира всеки потребителски акаунт или получаването на отделни абонаментни услуги.
Групата WALTER GROUP забранява зареждането на компютърни програми, файлове и други материали, които съдържат деструктивни и разрушителни елементи като вируси, повредени файлове, "скрити" файлове (като напр. изображения, внедрени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за скролиране, показване на множество екрани и за други дейности, които могат да разрушат напълно целостта или функционирането на уебсайта или на онлайн комуникацията.

(1) Електронни атаки от всякакъв вид на уебсайта на групата WALTER GROUP, на всички свързани с него данни на групата WALTER GROUP или на данни на отделни потребители са забранени.

(2) Всяка електронна атака води до моментално изключване на потребителя, в чиято сфера попада атаката, и се преследва от гражданското и наказателното право.

II. Други разпоредби

Настоящият договор е сключен въз основа на австрийското право. За компетентен по уреждането на спорове се определя Търговският съд във Виена, район „Център”. Валидно е изключително австрийското право без прилагане на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и нормите- препратки на австрийското международно частно право.
(1) Изменения и допълнения по настоящия договор могат да се извършват само в писмена форма. Устните договорки са недействителни.

(2) Ако едно или няколко условия на настоящия договор станат недействителни по каквато и да е причина, това не засяга валидността на останалото съдържание на договора.
Контакт